സ്വാഗതം

കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടോളം ഇന്ത്യൻ ആദ്ധ്യാത്മിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന ഗുരുവാണ് ശ്രീ സത്യസായി ബാബ. ആതുര ശുശ്രൂഷ, ജലവിതരണം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സൗജന്യ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച് നമ്മുടെ വികസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും വിവിധ ആരോപണങ്ങളുടെ കരിനിഴൽ ബാബയെയും ബാബ നേതൃത്വം നല്കിയ ‘സത്യസായി സേവാ സംഘടന’യെയും എന്നും പിന്തുടർന്നിരുന്നു. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാബയെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തു നിഷ്ഠമായ ഒരു പഠനമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s